Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Els estudis superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals, que depenen del Departament d’Educació, formen part de l’Espai europeu d’educació superior des del curs acadèmic 2010-2011.

Des de l’any 2012, per encàrrec del Departament d’Ensenyament, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya), a través la Comissió específica d’Arts i Humanitats de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat, és l’òrgan responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació d’aquests ensenyaments dins dels ensenyaments artístics superiors.

També podeu trobar tota la informació sobre la qualitat dels ensenyaments superiors de conservació i restauració al portal de resultats EUCd’AQU Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya) ha verificat el Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals que s’imparteix a l’ESCRBCC. Per dur a terme aquesta avaluació, AQU Catalunya aplica el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols.

En un acte celebrat al Departament d’Ensenyament el 3 de juliol de 2013, AQU Catalunya va fer entrega de l’informe final d’avaluació favorable a l’ESCRBCC.

AQU Catalunya avalua favorablement la sol·licitud de verificació del títol oficial de Màster de Conservació i restauració de patrimoni fotogràfic el 5 de juny de 2017.

AQU Catalunya ha verificat el títol oficial de Màster en Ensenyaments Artístics de Conservació Preventiva de Béns Culturals Mobles i Immobles el 8 de juliol de 2022.

De conformitat amb la transparència que s’exigeix als centres d’ensenyament superior en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, les institucions han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels programes formatius impartits, formalment establerts i públicament disponibles. En aquesta línia, el Departament d’Ensenyament i AQU Catalunya han establert les bases del programa AUDIT-EAS per a l’orientació i l’avaluació del disseny dels SGIQ dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

L’ESCRBCC, considera necessari establir un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ-ESCRBCC) per tal de facilitar l’acreditació dels ensenyaments que imparteix i garantir la qualitat dels seus programes formatius.

Aquest sistema de gestió de la qualitat segueix les directrius establertes per l’agència de qualitat AQU-Catalunya en el seu programa AUDIT i respecta els principis de legalitat, publicitat, transparència i participació.

En el disseny del SGIQ-ESCRBCC es posa de manifest la implicació i el grau de compromís de l’equip directiu i de tot el personal de l’escola en la qualitat dels programes formatius que el centre imparteix.

El marc legal vigent estableix que les agències d’avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s’hagin de sotmetre a l’avaluació per renovar-ne l’acreditació.

L’ESCRBCC realitza anualment l’Informe de Seguiment de la Titulació (IST-ESCRBCC). El seguiment té dos objectius fonamentals: ser una eina útil per a la gestió de l’escola, que permeti l’avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l’anàlisi de dades i indicadors, i l’elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny del títol i el seu desenvolupament; i ser, juntament amb la visita externa al centre, una font d’evidències per al procés d’acreditació de la titulació.

Resultats Conservació Preventiva Màster Portal AQU

L’ESCRBCC de conformitat amb la transparència que s’exigeix als centres d’ensenyament superior en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, publica anualment els indicadors relacionats amb les dimensions d’accés i matrícula del nou alumnat, de les característiques de l’alumnat i el professorat, de les pràctiques externes i mobilitat, de la satisfacció de tots els grups d’interès i dels resultats acadèmics de les titulacions.

Aquests indicadors han de servir per valorar les dimensions i, segons els resultats previstos, implementar les actuacions de millora necessàries.

L’acreditació és la comprovació a partir d’una visita externa que la titulació s’està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Totes les titulacions oficials han de passar pel procés d’acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas del títol superior, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

Cada any, les escoles superiors dels Ensenyaments Artístics Superiors del Departament d’Ensenyament i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d’iniciar el procés d’acreditació.

El procés d’acreditació s’estructura en diferents etapes:

  • La creació d’un Comitè d’avaluació interna (CAI): format per la Comissió de qualitat de l’ESCRBCC.
  • L’elaboració de l’Autoinforme (AI): informe que elabora el CAI segons la Guia per l’acreditació dels Ensenyaments Artístics Superiors.
  • La visita d’un Comitè d’avaluació externa (CAE): És la comprovació in situ del funcionament de la titulació, el qual queda reflectit en l’informe de visita externa.
  • L’acreditació: és l’emissió, per part de la comissió específica, de l’informe de valoració del funcionament de la titulació, l’informe d’acreditació, a partir de totes les evidències de què AQU Catalunya disposa, especialment l’informe de visita externa.

El procediment de l’Acreditació està vinculat estretament al procediment de seguiment de la titulació 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del desenvolupament dels plans d’estudi. El procediment de reflexió i millora contínua, ha de culminar amb la validació externa dels resultats mitjançant l’acreditació.

Per al desenvolupament d’aquest procediment cal tenir en compte al màxim nombre de grups d’interès de l’escola, en la creença que l’escola és un espai de sinèrgies i que només treballant de manera col·laborativa es pot aspirar a crear un espai acollidor, viu i eficaç. Així, doncs, l’AI s’elabora treballant en xarxa per part dels diversos col·lectius que constitueixen l’ESCRBCC: el Consell escolar, la Comissió de qualitat, les diferents àrees que composen el Claustre de professors, els alumnes i exalumnes, el PAS i els ocupadors.

Back To Top