Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Els alumnes que acreditin estar en possessió dels títols de Tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o algun dels declarats equivalents, (títol de Graduat en Arts Aplicades), podran accedir directament als estudis superiors de Conservació i Restauració. A tal efecte es reservaran dues places per grup.

Per a l’adjudicació de les places d’aquesta quota de reserva, s’ordenaran les sol·licituds de major a menor nota final, obtinguda en el cicle formatiu de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny cursat o, a l’obtinguda en la Revàlida dels estudis d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.

Back To Top