Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Proves d’accés al grau de conservació i restauració de béns culturals per al curs 2024-2025

 

Data de les proves: Dilluns 17 de juny de 2024

Oferta de places: 40

Dates d’inscripció a les proves: del 2 d’abril al 29 de maig de 2024

Prorrogable al 12 de juny de 2024

Horari de secretaria de dilluns a divendres de 9 a 14h.

 • 30 de maig: Llista provisional de persones admeses i excloses a les proves.
 • 13 de juny: Data límit per resoldre els defectes en la documentació presentada.
 • 14 de juny: Llista definitiva de persones admeses i excloses.

Els grups es publicaran un cop tancades les inscripcions (14 de juny).

Qualificacions i admesos:

 • 20 de juny: Publicació de les qualificacions provisionals de les proves.
 • 21 al 27 de juny: Termini per presentar reclamacions per escrit.
 • 1 de juliol: Publicació qualificacions definitives.
 • Presentació de recurs d’alçada o segona reclamació: 1 mes.

Matriculació: Fins al 8 de juliol.

Per iniciar els estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals, cal seguir els tràmits següents:

 • Efectuar la inscripció a la prova d’accés a la secretaria del centre, durant els dies i mesos establerts (generalment durant el mes de maig, i si hi ha convocatòria de setembre, durant la primera setmana de setembre).
 • Realitzar la prova d’accés (generalment a mitjans de juny, i si hi ha convocatòria de setembre, durant la segona setmana de setembre).

Superada la prova d’accés, s’ha de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre, en el termini i hores indicats en el tauler de comunicacions del centre i a la web.

 

Bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals (DOGC Núm. 8452 – 7.7.2021)

 1. Parts i exercicis

Les proves són comunes a totes les especialitats i tenen dues parts, A i B.

La part A té 2 exercicis.

La part B té 2 exercicis.

Cal superar ambdues parts de la prova.

 1. Exercicis de la part A:

2.1 Exercici 1.

 1. a) Té com a objectiu comprovar la capacitat de comprensió i relació de continguts d’un text, així com l’anàlisi i l’habilitat crítica i argumentativa, a més del correcte ús del llenguatge en l’àmbit patrimonial o en l’àmbit científic.
 2. b) Realització d’un comentari de text: un comentari de text relacionat amb el patrimoni artístic i cultural, o de divulgació científica.
 3. c) El temps màxim per a fer el comentari de text serà d’una hora.
 4. d) Es valorarà la possessió de la capacitat de comprensió de textos amb la identificació de les idees principals, la síntesi i l’esquematització, així com la interpretació de les idees dels textos, tant en l’àmbit patrimonial com científic. Es valorarà també la capacitat de redacció i la maduresa.
 5. e) Ponderació: Aquest exercici computarà el 50% de la nota de la part A.

2.2 Exercici 2.

 1. a) Té com a objectiu comprovar els coneixements humanístics i/o científics de la persona aspirant, en les matèries d’Història, Història de l’art, Biologia i Física i química.
 2. b) La persona aspirant haurà de seleccionar dues de les quatre matèries esmentades i desenvolupar per escrit, de cada matèria seleccionada, una o dues qüestions d’entre quatre que li seran proposades per la comissió avaluadora.
 3. c) La durada màxima d’aquest exercici és de dues hores.
 4. d) Criteris d’avaluació.

En la matèria d’Història, es valorarà el grau de coneixement dels esdeveniments i processos històrics més significatius, així com la seva evolució des dels orígens fins a l’actualitat.

En la matèria d’Història de l’art, es valorarà el grau de coneixement de les característiques dels diferents períodes històrics de la producció artística, així com la seva evolució des dels orígens fins a l’actualitat.

En la matèria de Biologia, es valorarà el grau de coneixement dels continguts bàsics dels éssers vius que giren entorn de tres eixos: unitat a nivell molecular i cel·lular, diversitat d’organismes i unitat a nivell de biosfera.

En la matèria de Física i química, es valorarà el grau de coneixement dels principals fets, principis, lleis i teories relatives als fenòmens físics i a l’estructura de la matèria i els seus canvis químics.

 1. e) Ponderació: Aquest exercici computarà el 50% de la nota de la part A.

L’avaluació de la part A serà d’Apte o No Apte.

Estan exemptes de fer els exercicis de la part A aquelles persones que hagin superat de les proves d’accés a la universitat (PAU).

 1. Exercicis de la part B:

3.1 Exercici 1.

 1. a) Té com a objectiu comprovar les capacitats plàstiques de la persona aspirant relatives a la comprensió dels atributs del color.
 2. b) Realització d’un treball relacionat amb la representació del color i els valors de clarobscur.
 3. c) El temps per fer la prova serà de dues hores.
 4. d) Es valorarà la capacitat per copiar amb fidelitat i pulcritud, tons i valors cromàtics a partir de models i/o imatges. Es valorarà també la idoneïtat de les tècniques emprades i el grau de comprensió dels tons, valors i qualitat del color material.
 5. e) Ponderació. Aquest exercici computarà el 50% de la nota de la part B.

3.2 Exercici 2.

 1. a) Té com a objectiu comprovar l’habilitat manual i la manipulació de materials i eines.
 2. b) Realització d’un treball pràctic basat en l’ús d’eines de tall i raspat i/o estris de tècniques de dibuix i pintura, per tal de retallar, manipular i modificar materials de baixa duresa i/o corregir i modificar formes i/o imatges.
 3. c) La durada màxima d’aquest exercici és de dues hores.
 4. d) Criteris d’avaluació: Es valorarà la destresa, la meticulositat, la pulcritud i la precisió en la realització del treball.
 5. e) Computarà el 50% de la nota global de la part B.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS PER ALS ASPIRANTS AMB TÍTOL DE BATXILLERAT O EQUIVALENT

DOCUMENTS I REQUISITS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

 • Sol·licitud degudament complimentada
 • Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
 • Fotocòpia compulsada del títol de batxillerat o resguard acreditatiu d’haver-lo sol·licitat
 • Pagament de la taxa per a la prova d’accés

Només si escau:

 • Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa
 • Fotocòpia compulsada de les qualificacions de les PAU

INSCRIPCIÓ A LES PLACES DE RESERVA D’ACCÉS DIRECTE (2 places per grup)

DOCUMENTS I REQUISITS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

 • Sol·licitud degudament complimentada
 • Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
 • Fotocòpia compulsada del document que acrediti els estudis que donen dret a efectuar la inscripció:
  • Títol de Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny (amb la nota final obtinguda en el cicle superior)
  • Títol de Graduat en Arts Aplicades (amb la nota final obtinguda en la revàlida)

PROVA D’ACCÉS PER ALS ASPIRANTS SENSE REQUISITS (MÉS DE 18 ANYS): veure resolució

En cas d’haver de formalitzar la inscripció a distància (per correu o fax), cal posar-se en contacte amb la Secretaria de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

*

**

Back To Top