Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

logo erasmus plus

El primer programa Erasmus+ en que va participar el nostre centre va ser pel període 2014-2020 i va entrar en vigor l’1 de gener del 2014, ha estat aplicat a tots els estudiants que han realitzat mobilitats d’estudis o de pràctiques durant la vigència de la carta ECHE 2014-2021.

Amb la nova carta ECHE, les mobilitats del programa Erasmus Estudis, Pràctiques, Docència i Formació (PDI) i Formació (PAS), continuen existint, però han sofert modificacions respecte a convocatòries anteriors.

El nou programa Erasmus+ preveu que els estudiants realitzin estades en universitats europees o períodes de pràctiques en institucions, empreses i organitzacions europees o de països associats.

Les novetats que ofereix la carta ECHE 2021-2027, és que els estudiants podran fer diversos períodes d’Erasmus tant d’estudis com de pràctiques al llarg de la seva carrera. S’estableix un màxim de 12 mesos per a cada cicle d’estudis (12 mesos per a Grau, 12 mesos per a Màster i 12 mesos per a Doctorat), amb un total de 36 mesos per als tres cicles.

A més, ara el programa Erasmus vol arribar a tots els sectors de la nostra societat sense discriminacions, intentant aconseguir un sentiment més europeu i unitari, sense oblidar-se de cap dels diferents perfils que composa la nostra societat i on es vegi reflectida la diversitat que ens envolta.

Carta Erasmus (2021-2027)

Objectius de la mobilitat d’estudiants Erasmus amb finalitat d’estudis:

 • Permetre que els estudiants es beneficiïn educativament, lingüística i cultural, de l’experiència d’aprenentatge en altres països europeus.
 • Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn educatiu de les institucions d’acollida.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.
 • Facilitar la transferència de crèdits i el reconeixement d’estades a l’estranger, mitjançant el sistema ECTS o un sistema de crèdits compatible.

En què consisteix?

 • Consisteix en la realització d’un període d’estudis en una institució d’educació superior d’un altre país europeu. Al final del qual, la institució d’origen de l’estudiant reconeixerà acadèmicament els estudis realitzats.
 • Durant aquest període, l’estudiant està exempt de pagar taxes acadèmiques en la institució d’acollida. Només eventualment però, se’l podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals.
 • Podran participar els estudiants d’Institucions d’Educació Superior que tinguin una Carta Universitària Erasmus. L’estudiant ha de rebre un acord d’estudis per escrit relatiu al programa d’estudis que seguirà al país d’acollida. Aquest acord serà pactat prèviament amb el coordinador Erasmus.
 • Quan acabi l’estada a l’estranger, la institució d’acollida ha de remetre a l’estudiant Erasmus i a la seva institució d’origen, un certificat on consti que ha completat el programa acordat i un informe de resultats.

Durada

El període acadèmic general de les estades es desenvolupa del 01 de juliol d’un any fins el 30 de setembre de l’any següent.

La durada de l’estada de cada alumne/a sempre anirà en funció del conveni establert amb cada institució, amb un màxim de 12 mesos.

Tot i això, la dotació econòmica de les beques Erasmus+ Estudis abasta sols un mínim de 3 mesos i un màxim de 5 mesos de durada (1 semestre).

Per complementar-ho es poden fer estades amb el que s’anomena “beca zero”, en la que l’estudiant pot realitzar l’intercanvi gestionat per la institució d’origen, però sense dotació econòmica.

Recordar: es poden fer un màxim de 12 mesos de mobilitat, entre estudis i pràctiques durant el període dels estudis superiors.

Qui pot sol·licitar una beca Erasmus estudis

Alumnes de segon, tercer i quart curs de l’ESCRBCC, amb un mínim de 60 crèdits aprovats.

Més informació:

Coordinació Erasmus de l’ESCRBCC:

Gemma Orge
Tel: 93-3546992 – Fax: 93-2762827
e-mail:  erasmus@escrbcc.cat

INFORMACIÓ GENERAL MOBILITAT D’ESTUDIANTS ERASMUS+ EN PRÀCTIQUES

Objectiu

Les pràctiques Erasmus consisteixen en l’estada, durant un període de temps determinat, en una empresa u organització d’un altre país participant, i tenen la finalitat de contribuir a que les persones s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país que els acull, alhora que adquireixen experiència laboral i practiquen l’idioma.

Els ajuts tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals de la mobilitat dels estudiants derivats de l’estada a l’estranger (principalment despeses de viatge i manutenció)

Durada

Les beques econòmiques són d’un mínim de 2 mesos de durada, i un màxim de 12 mesos. Però cal recordar que actualment sols es financen 3 mesos màxim.

Les mobilitats es poden allargar fins a 12 mesos però sense ajut econòmic (beca zero).

Recordar: es poden fer un màxim de 12 mesos de mobilitat, entre estudis i pràctiques.

Les estades hauran de desenvolupar-se del 01 de juliol i tornant no més tard del 30 de setembre de l’any següent a que s’ha concedit l’estada.

Dotació econòmica

L’ajut econòmic aproximat és d’uns 350 €/mes

Ajuts complementaris

Els ajuts als estudiants Erasmus són compatibles amb qualsevol altra ajuda o préstec a nivell nacional.

Durant la seva mobilitat, l’estudiant seguirà gaudint de les beques o préstecs amb finalitats educatives que podria obtenir normalment per estudiar en la seva institució d’origen. Les ajudes de mobilitat Erasmus són complementàries amb els sistemes nacionals i/o regionals de beques, inclosos els sistemes que ofereixen una compensació per les despeses addicionals dels estudis realitzats a l’estranger.

Qui pot sol·licitar una beca Erasmus+ Pràctiques

Podrà sol·licitar una beca Erasmus pràctiques l’alumnat de l’ESCRBCC, matriculat a 2n, 3r i 4t curs.

Alumnes de 2n i 3r i 4t curs: per realitzar pràctiques durant els mesos de juny a setembre.

Els alumnes podran realitzar pràctiques durant l’any posterior a la seva titulació, sempre que la petició es realitzi mentre encara estan matriculats a l’Escola.

Requisits de les estades

Les estades s’han de dur a terme en empreses, centres de formació, centres d’investigació u organitzacions d’altres països de la Unió Europea, que puguin oferir llocs de pràctiques adaptats al perfil professional de l’alumnat participant.

Les característiques bàsiques de les pràctiques són:

 • La institució d’ensenyament superior d’origen ha d’atorgar el seu ple reconeixement al període de pràctiques a l’estranger.
 • L’estudiant ha de rebre un acord de formació relatiu al programa del període de pràctiques. Aquest acord ha de ser aprovat per la institució d’educació superior d’origen, l’organització d’acollida i pel beneficiari.

Més informació

Podeu consultar informació general Erasmus+ pràctiques del SEPIE (més info).

Coordinació Erasmus de l’ESCRBCC:
Gemma Orge
e-mail:  erasmus@escrbcc.cat
Tel: 93 354 69 92

CONVENI GENERAL DE COOPERACIÓ ACADÈMICA

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)

internacional-umsa

BUENOS AIRES (Argentina)

www.umsa.edu.ar

Amb data 16–5-2012 es realitza la signatura d’un Protocol d’Intercanvi i d’un Conveni General de Cooperació Acadèmica i Intercanvi entre M. Alejandra Garbarini Islas, vicerrectora acadèmica de la Universidad del Museo Social Argentino (Buenos Aires-Argentina) i Miquel Mirambell, director de l’ESCRBCC, que tindrà una vigència de cinc anys, prorrogable per acord exprés de les parts.

Es tracta d’un conveni general de col·laboració i cooperació acadèmica, científica i tècnica a partir del qual els estudiants d’ambdues institucions podran realitzar intercanvis de mobilitat acadèmica.

ELS PRINCIPALS ACORDS ESTABLERTS SÓN:

 • Es garantirà, a l’alumnat que hi participi, el reconeixement acadèmic del període d’estudis realitzats a la Universitat o Institució d’Ensenyament Superior de destinació mitjançant un acord acadèmic. Així mateix, a cada alumne se li lliurarà una transcripció de l’expedient amb les qualificacions obtingudes un cop finalitzada l’estada.
 • Cada institució es compromet a intentar ajudar als que participen en aquest acord a trobar allotjament. Les despeses de desplaçament, allotjament, alimentació, manutenció i altres despeses personals, incloent la cobertura mèdica, despeses mèdiques no cobertes per l’assegurança o cobertura mèdica, llibres i altre material escolar, aniran a càrrec de cada participant. Ni la institució de destinació ni la d’origen s’han de fer càrrec d’aquestes despeses.
 • Ambdues institucions acorden l’intercanvi d’alumnat durant un curs complet (dos semestres) o la meitat del curs acadèmic (un semestre).
 • Cada institució podrà enviar 4 alumnes per any. L’ESCRBCC es compromet a rebre 4 alumnes per any (1 alumne per cadascuna de les 4 especialitats: Conservació i Restauració de Béns Arqueològics, Conservació i Restauració del Document gràfic, Conservació i Restauració d’Escultura i Conservació i Restauració de Pintura).

L’alumnat serà seleccionat per la seva pròpia Universitat o Escola en base als següents criteris, encara que hi pugui haver excepcions en alguns casos concrets:

 • Han de ser ciutadans/es o residents permanents o estar en possessió d’un visat vàlid per residir al país de la Universitat o Escola d’origen.
 • Han d’haver superat completament el 50% del programa de la Universitat o Escola d’origen quan es realitza la sol·licitud de la mobilitat.
 • Han de tenir i demostrar un bon expedient acadèmic.

ESPECIALITATS QUE ES PODEN CURSAR A UMSA

Conservació i Restauració de Pintura

Conservació i Restauració del Document Gràfic

DURADA DELS INTERCANVIS

Ambdues institucions acorden l’intercanvi de l’alumnat durant el curs complert (dos semestres) o la meitat del curs acadèmic (un semestre)

ESCRBCC

1r semestre:

Inici: Mitjans de setembre

Acabament: Mitjans de gener

Exàmens: Finals de gener

2n semestre:

Inici: Principis de febrer

Acabament: Principi de juny

Exàmens: Mitjans de juny

UMSA

1r semestre:

Inici: Mitjans de març

Acabament: Final de juny

Exàmens: Juliol

2n semestre:

Inici: Finals de juny

Acabament: Mitjans de novembre

Exàmens: Novembre/desembre – Febrer/març

TAXES DE MATRÍCULA

L’alumne realitzarà el pagament de la matrícula a la seva pròpia Universitat o Escola i estarà exempt de pagament de qualsevol taxa de matrícula o taxa acadèmica en el lloc de destí.

L’alumne haurà de pagar al lloc de destí qualsevol altre tipus de taxa que també hagin de pagar els seus alumnes. La Universitat o Escola de destí haurà d’informar prèviament a l’alumne en relació a aquest tipus de taxes.

Els alumnes acceptats en aquest tipus d’intercanvis seran considerats com alumnes internacionals i, per tant, hauran d’abonar els aranzels que determini la Universitat o Escola d’acollida així com qualsevol altra despesa derivada de la inscripció i/o tramitació.

INSCRIPCIÓ

 • Els alumnes han de tenir una nota mitjana mínima de 7.
 • És condició obligatòria contractar una assegurança mèdica.
 • El visat es tramita a Buenos Aires.

Per fer la petició:

 • Els estudiants han de parlar prèviament amb el/la Cap d’Estudis de l’ESCRBCC, que envia les peticions amb els noms i els correus electrònics dels alumnes que sol·liciten l’intercanvi.

Sols cal omplir els camps obligatoris.

La documentació que els alumnes han d’enviar per correu electrònic és:

 • Primera i segona pàgina escanejada del passaport
 • Carta de motivació
 • Certificat d’estudis
 • Breu CV

Per a més informació: veure pdf

ADMISSIÓ

La Universitat o Escola de destí enviarà als alumnes participants, les corresponents cartes d’acceptació per a la tramitació del visat, beques o qualsevol altra documentació necessària.

El programa d’estudis l’escollirà l’alumne amb l’aprovació dels coordinadors acadèmics de les dues institucions, a partir de la complementació d’un acord acadèmic.

Els alumnes que participin en l’intercanvi tindran dret a participar en qualsevol programa d’orientació que s’organitzi per a estrangers en la universitat de destí

LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA

Els expedients dels estudiants que vulguin cursar estudis a UMSA el primer semestre (març) hauran de ser enviats abans del 15 de novembre de l’any anterior. Un cop acceptats, els estudiants s’hauran de presentar per a la inscripció durant la primera setmana de març.

Els expedients dels estudiants que vulguin cursar estudis a UMSA el segon semestre (juliol/agost) hauran de ser enviats abans del 30 de maig de l’any en curs. Un cop acceptats, els estudiants s’hauran de presentar per a la inscripció durant la segona setmana de juliol.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Els alumnes obtindran en la Universitat de destí el corresponent Certificat de Notes, a partir del qual l’ESCRBCC tramitarà el reconeixement acadèmic dels crèdits corresponents.

INFORMACIÓ SOBRE BUENOS AIRES

http://www.umsa.edu.ar/Estudiantes-Internacionales/Datos-utiles.aspx

PERSONES DE CONTACTE

UMSA

El Departament de Relacions Internacionals, actualment està a càrrec de:

Lic. Susana Boratto

Tel: (0054-11) 5530 7665

e-mail: relaciones.internacionales@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar

ESCRBCC

Gemma Orge

Coordinadora Erasmus+

Tel: +34-93-3546992 – Fax: +34-93-2762827

e-mail: erasmus@escrbcc.cat

CONVENI GENERAL DE COOPERACIÓ ACADÈMICA

Universidad de los Andes (UNIANDES – Bogotá, Colombia)

Amb data 2 de novembre de 2023 es realitza la signatura d’un Protocol d’Intercanvi i d’un Conveni General de Cooperació Acadèmica i Intercanvi entre Silvia Caro Spinel, vicerrectora acadèmica de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) i Miquel Mirambell, director de l’ESCRBCC, que tindrà una vigència de cinc anys, prorrogable per acord exprés de les parts.

Es tracta d’un conveni general de col·laboració i cooperació acadèmica, científica i tècnica a partir del qual els estudiants d’ambdues institucions podran realitzar intercanvis de mobilitat acadèmica.

ELS PRINCIPALS ACORDS ESTABLERTS SÓN:

 • Cooperar en l”intercanvi de professorat, amb el propòsit de col·laborar en programes de docència i/o recerca en cursos de Grau i Màster.
 • Intercanvi d’estudiants de Pregrau i Postgrau de Uniandes i Grau de l’ESCRBCC.
 • Es garantirà, a l’alumnat que hi participi, el reconeixement acadèmic del període d’estudis realitzats a la Universitat o Institució d’Ensenyament Superior de destinació mitjançant un acord acadèmic. Així mateix, a cada alumne se li lliurarà una transcripció de l’expedient amb les qualificacions obtingudes un cop finalitzada l’estada.
 • Les despeses de desplaçament, allotjament, alimentació, manutenció i altres despeses personals, incloent la cobertura mèdica, despeses mèdiques no cobertes per l’assegurança o cobertura mèdica, llibres i altre material escolar, aniran a càrrec de cada participant. Ni la institució de destinació ni la d’origen s’han de fer càrrec d’aquestes despeses.
 • Cada institució podrà enviar 1 alumne per any.

L’alumnat serà seleccionat per la seva pròpia Universitat o Escola en base als següents criteris, encara que hi pugui haver excepcions en alguns casos concrets:

 • Han de ser ciutadans/es o residents permanents o estar en possessió d’un visat vàlid per residir al país de la Universitat o Escola d’origen.
 • Han d’haver superat completament el 50% del programa de la Universitat o Escola d’origen quan es realitza la sol·licitud de la mobilitat (2 anys del nivell de pregrado a Uniandes o 2 anys de Grau a l’ESCRBCC).

ESPECIALITATS QUE ES PODEN CURSAR A UNIANDES I A L’ESCRBCC

Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals

DURADA DELS INTERCANVIS

Ambdues institucions acorden l’intercanvi de l’alumnat durant un curs acadèmic a Uniandes (gener-maig, agost-novembre) i la meitat del curs acadèmic a l’ESCRBCC (segon semestre: gener-maig).

ESCRBCC

2n semestre:

Inici: Final de gener

Acabament: Principi de juny

Exàmens: Mitjans de juny

UNIANDES

1r semestre:

Inici: gener

Acabament: maig

Exàmens: maig

2n semestre:

Inici: agost

Acabament: novembre

Exàmens: Novembre/desembre

TAXES DE MATRÍCULA

L’alumne realitzarà el pagament de la matrícula a la seva pròpia Universitat o Escola i estarà exempt de pagament de qualsevol taxa de matrícula o taxa acadèmica en el lloc de destí.

L’alumne haurà de pagar al lloc de destí qualsevol altre tipus de taxa que també hagin de pagar els seus alumnes. La Universitat o Escola de destí haurà d’informar prèviament a l’alumne en relació a aquest tipus de taxes.

Els alumnes acceptats en aquest tipus d’intercanvis seran considerats com alumnes internacionals i, per tant, hauran d’abonar els aranzels que determini la Universitat o Escola d’acollida així com qualsevol altra despesa derivada de la inscripció i/o tramitació.

INSCRIPCIÓ

 • Els alumnes han d’haver acabat almenys dos anys d’estudi de Pregrau a Uniandes i del Grau a l’ESCRBCC.
 • Nivell B2 de castellà a Uniandes, B2 de castellà a l’ESCRBCC (i A2 de català a realitzar un cop matriculat a l’ESCRBCC, que es reconeixeran com a 3 crèdits ECTS).
 • És condició obligatòria contractar una assegurança mèdica.
 • El visat es tramita al país d’origen.

Per fer la petició:

 • Els estudiants han de parlar prèviament amb el/la Cap d’Estudis de l’ESCRBCC, que envia les peticions amb els noms i els correus electrònics dels alumnes que sol·liciten l’intercanvi.

Sols cal omplir els camps obligatoris.

La documentació que els alumnes han d’enviar per correu electrònic és:

 • Primera i segona pàgina escanejada del passaport
 • Carta de motivació
 • Certificat d’estudis
 • Breu CV

ADMISSIÓ

La Universitat o Escola de destí enviarà als alumnes participants, les corresponents cartes d’acceptació per a la tramitació del visat, beques o qualsevol altra documentació necessària.

El programa d’estudis l’escollirà l’alumne amb l’aprovació dels coordinadors acadèmics de les dues institucions, a partir de la complementació d’un acord acadèmic.

Els alumnes que participin en l’intercanvi tindran dret a participar en qualsevol programa d’orientació que s’organitzi per a estrangers en la universitat de destí.

LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA

Els expedients dels estudiants que vulguin cursar estudis a UNIANDES el primer semestre (gener) hauran de ser enviats abans del 15 de novembre de l’any anterior. Un cop acceptats, els estudiants s’hauran de presentar per a la inscripció durant la primera setmana de gener.

Els expedients dels estudiants que vulguin cursar estudis a UNIANDES el segon semestre (agost) hauran de ser enviats abans del 30 de maig de l’any en curs. Un cop acceptats, els estudiants s’hauran de presentar per a la inscripció durant la segona setmana de juliol.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Els alumnes obtindran en la Universitat de destí el corresponent Certificat de Notes, a partir del qual l’ESCRBCC tramitarà el reconeixement acadèmic dels crèdits corresponents.

PERSONES DE CONTACTE

UNIANDES

El Departament de Relacions Internacionals, actualment està a càrrec de:

Natalia Rubio

Jefe de cooperación académica

Dirección de Internacionalización – UNIANDES
Calle 19 # 1 – 67, Bogotá – Colombia

e-mail: oiarelations@uniandes.edu.co

Web Uniandes: https://uniandes.edu.co/

ESCRBCC

Gemma Orge

Coordinadora Erasmus+

Tel: +34-93-3546992 – Fax: +34-93-2762827

e-mail: erasmus@escrbcc.cat

Mobilitat de personal per a docència

L’activitat principal és l’ensenyament impartit per un professor d’una institució d’educació superior o personal d’una empresa en una altra institució d’educació superior d’un país soci.

La mobilitat de personal per a docència haurà d’estar basada en acords interinstitucionals.

Les institucions d’ensenyament superior sòcies han d’acordar amb anterioritat a l’inici de la mobilitat el programa de docència que impartiran els professors en la institució d’acollida.

És obligatori impartir almenys cinc hores lectives. La durada màxima és de sis setmanes, encara que l’Agència Nacional finançarà com a màxim una setmana.

L’ajuda representa una contribució de les despeses de viatge i manutenció.

Més informació: SEPIE

Mobilitat de personal per a formació

Engloba dos tipus de Mobilitat:

 • Mobilitat de personal d’una institució d’educació superior a una empresa. Les activitats poden ser: seminaris, tallers, cursos i conferències, períodes de formació pràctica, breus comissions de serveis, etc.
 • Mobilitat de personal docent i no docent d’una institució d’educació superior a una altra institució d’educació superior sòcia (per la qual cosa no cal signar un acord interinstitucional).

Les activitats poden ser: breus comissions de serveis, observació de professionals, visites d’estudis, etc.

Podrà participar personal docent i no docent.

És indispensable presentar un programa de formació acceptat per la institució d’origen i d’acollida o per l’empresa.

Durada: Mínim 1 setmana. Màxim 6 setmanes. L’Agència Nacional finançarà com a màxim una setmana.

Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses de viatge i de manutenció.

Més informació: sepie

Back To Top