Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS

Un cop omplerta la sol·licitud, juntament amb la documentació que s’aporta, lliurar-ho personalment a la Secretaria de l’ESCRBCC els dies laborables de 9 a 14h, o bé per correu electrònic a escrbcc@xtec.cat

 • Podeu consultar tota la informació a la Memòria per a la Verificació del Títol Oficial
 • – Presentació de la sol·licitud d’inscripció i de la documentació: fins al 7 de setembre.
  – Publicació provisional dels aspirants admesos al Màster: 8 de setembre.
  – S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit: fins al 15 de setembre.
  – Publicació definitiva dels aspirants admesos al Màster: 18 de setembre.
  – Matriculació al Màster: del 19 al 22 de setembre.
  – Places vacants: 9

Requisits d’accés, criteris d’admissió i/o proves d’accés especials

Requisits d’accés generals

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters s’ha d’estar en possessió d’un dels títols següents:

– Títol universitari oficial espanyol.

– Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficials.

– Títol aliè a l’EEES. En aquest cas serà necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (per part de l’ESCRBCC) que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. Caldrà tenir en compte en aquest cas que l’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

 

Requisits específics d’accés

Les titulacions que donen accés al màster són:

– Grau o Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals expedit per una Escola Superior espanyola.

– Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals expedit per una Universitat espanyola.

– Llicenciatura en Belles Arts, especialitat o itinerari en Conservació i Restauració.

– Títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals equivalent a Diplomatura universitària, expedit per una Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (3 anys acadèmics).

– Llicenciatures o titulacions superiors específiques en conservació i restauració de béns culturals europees, o d’altres països no europeus.

 

Criteris d’admissió

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord amb els següents criteris:

 • Especial adequació del programa d’estudis de la titulació d’accés al perfil d’ingrés: 4 punts.
 • Expedient acadèmic dels estudis que donen accés al programa: màxim 2 punts.

Aquest apartat es ponderarà de la següent manera a partir de la nota mitjana de l’expedient acadèmic:

Nota Puntuació
MH 2 punts
Excel·lent (9,0-10) 1,5 punts
Notable (7,0-8,9) 1 punt
Aprovat (6,0- 6,9) 0,5 punts

 

 • Mèrits acadèmics: altres titulacions no requerides per a l’accés al màster i/o formació relacionada amb la conservació i restauració de béns culturals: màxim 1 punt.

 

TITULACIONS ACADÈMIQUES OFICIALS

Titulació Puntuació
Titulació de doctor/a 0,5 punts
Titulació de màster 0,4 punts
Titulació amb tesina 0,2 punts
Titulació d’altres estudis superiors no requerits per l’accés al màster 0,1 punts

 

ALTRES ESTUDIS NO OFICIALS

Cursos duts a terme, totalment relacionats amb els del programa, que no comporten l’obtenció d’un títol amb valor acadèmic.

Variable quantitativa: per cada 60 hores de formació 0,1 punts.

 

 • Experiència professional i/o investigadora relacionada amb la conservació i restauració del patrimoni fotogràfic: màxim 1 punt.

 

EXPERIÈNCIA LABORAL

Puntuació
Parcialment relacionada – 300 hores 0,1 punts
Totalment relacionada – 100 hores 0,1 punts

 

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

Puntuació
D’àmbit europeu 0,3 punts
D’àmbit estatal 0,2 punts

 

PUBLICACIONS: LLIBRES

Puntuació
Autor 0,4 punts
Coautor 0,2 punts

 

PUBLICACIONS: REVISTES ESPECIALITZADES

Puntuació
Autor – Indexades 0,2 punts
Autor – No indexades 0,1 punts
Coautor – Indexades 0,1 punts
Coautor – No indexades 0,05 punts

 

 • Coneixements d’idiomes: màxim 1 punt

Acreditació del domini d’una llengua estrangera dins del Marc Comú Europeu de Referència (Resolució ENS/1477/2015 de 25 de juny – DOGC núm. 6905, 03/07/2015): Anglès, francès, alemany i italià.

Puntuació
Per cada certificat de nivell C2 0,6 punts
Per cada certificat de nivell C1 0,4 punts
Per cada certificat de nivell B2 0,2 punts
Per cada certificat de nivell B1 0,1 punts

 

Els estudiants estrangers han d’acreditar un coneixement de castellà, equivalent al nivell B2 del Marc Comú de Referència (MCER). La Comissió del màster pot convocar aquests alumnes per comprovar la seva capacitat de comprensió i expressió en castellà. Si la comissió ho considera necessari, pot aconsellar als estudiants amb dificultats de comprensió que cursin complements formatius per millorar les competències en aquesta llengua.

6- Currículum vitae acompanyat d’una carta de motivació: màxim 1 punt.

 

Òrgan d’admissió

La Comissió de màster de l’ESCRBCC serà l’encarregada de l’adjudicació de les places, d’acord amb els criteris de selecció descrits anteriorment (La composició de la comissió es descriu a l’apartat 5.1.3.).

 

Proves d’accés especials

No es preveuen proves d’accés especials, però en el cas que es consideri necessari, es podran realitzar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

 

Preu del màster

Cada crèdit ECTS té un cost de 35 euros.

En conseqüència, el preu total de la matrícula ordinària del màster és de 2.100 euros.

Back To Top