Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Requisits acadèmics

1. Estar en possessió del títol de BATXILLERAT (o equivalent) de qualsevol modalitat, o bé haver superat les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

2. Superar la prova d’accés específica.

Accés directe

Els alumnes que acreditin estar en possessió dels títols de Tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o algun dels declarats equivalents, (títol de Graduat en Arts Aplicades), podran accedir directament als estudis superiors de Conservació i Restauració. A tal efecte es reservaran dues places per grup.

Per a l’adjudicació de les places d’aquesta quota de reserva, s’ordenaran les sol·licituds de major a menor nota final, obtinguda en el cicle formatiu de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny cursat o, a l’obtinguda en la Revàlida dels estudis d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.

Majors de 18 anys sense requisits

Els majors de 18 anys sense requisits (no estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent), podran accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova regulada i organitzada per les administracions educatives, que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació als objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments. Posteriorment ha de superar la prova d’accés específica als ensenyaments superiors de conservació i restauració.

(Llei Orgànica d’Educació, LOE, de 3 de maig de 2007, article 69.5)

Back To Top