Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D’OBTENCIÓ DEL GRAU EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS PER ALS TITULATS EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ANTIC PLA D’ESTUDIS (11a EDICIÓ, curs 2024-2025)

Jornada informativa

La jornada informativa tindrà lloc de manera telemàtica el dimarts, 7 de maig, a les 19h (català) i a les 20h (castellà). Per a assistir-hi heu de confirmar la vostra presència a l’e-mail: mpujol12@xtec.cat i rebreu la invitació.

Requisits d’admissió

Els alumnes que vulguin accedir a aquest procediment, hauran d’estar en possessió del títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals regulat per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre d’Educació i haver cursat la mateixa especialitat en la que es vol obtenir el Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la nova titulació en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Calendari per al curs 2024-2025

-Presentació de sol·licituds i de tota la documentació: es poden enviar per correu electrònic a escrbcc@xtec.cat abans del 20 de maig de 2024.

-Publicació de les llistes d’admissió: 29 de maig de 2024 (veure .pdf).

-Inici dels tràmits per obtenir el reconeixement i/o validació: del 29 de maig al 30 de juny de 2024.

-Comunicació de resultats provisionals de l’estudi de reconeixement/validació: l’1 de juliol de 2024.

-Matrícula: de l’1 al 12 de juliol de 2024.

-Inici del curs: 24 de setembre de 2024.

-Resolució de la sol·licitud de validació: segona setmana d’octubre.

Sol·licituds d’inscripció

Les sol·licituds d’inscripció es realitzaran mitjançant la complementació del full de sol·licitud i s’ha d’enviar el més aviat possible a escrbcc@xtec.cat

Documentació

  • Full de sol·licitud (veure.pdf)
  • Certificació acadèmica oficial que inclogui la mitjana de l’expedient acadèmic.
  • Còpia compulsada del títol o resguard de sol·licitud.

Nombre de places

Per al curs 2024-2025 s’ofereixen un nombre màxim de 20 places:

  • 5 places per a l’especialitat de Conservació i Restauració de Béns Arqueològics.
  • 5 places per a l’especialitat de Conservació i Restauració del Document Gràfic.
  • 5 places per a l’especialitat de Conservació i Restauració d’Escultura.
  • 5 places per a l’especialitat de Conservació i Restauració de Pintura.

En el cas que no s’omplin totes les places d’una especialitat, es podrà augmentar el número de places d’una altra, fins a un màxim de 20 places en total.

Admissió

L’adjudicació es farà per ordre de qualificació dels aspirants inscrits. La qualificació s’obtindrà de la mitjana de l’expedient acadèmic.

Tindran prioritat els diplomats que hagin obtingut el títol a l’ESCRBCC.

Publicació de les llistes d’admissió

L’adjudicació es farà pública a la pàgina web de l’Escola, en la data establerta per a aquest procés.

Sol·licitud d’estudi de reconeixement i/o validació de crèdits

Els alumnes admesos hauran de sol·licitar l’estudi de reconeixement per als 180 crèdits de totes les assignatures de formació bàsica i algunes de formació obligatòria segons les taules del Document de Verificació (annex_2.pdf).

Prèvia consulta amb el/la Cap d’Estudis de l’ESCRBCC, també podran sol·licitar el reconeixement i/o la validació de crèdits per altres estudis oficials o no oficials i per experiència laboral i/o artística (annex_3.pdf).

La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació del formulari pertinent a la secretaria de l’ESCRBCC: escrbcc@xtec.cat (annex_4.pdf), i tota la documentació necessària per  a dur a terme el reconeixement i validació de crèdits al Cap d’Estudis: mpujol12@xtec.cat

Matrícula

Els alumnes es matricularan de l’1 al 12 de juliol de 2024 de tots 240 crèdits (180 crèdits reconeguts per l’antiga titulació + 60 crèdits nous).

El pagament pot ser complet (100% de l’1 al 12 de juliol de 2024), o bé fraccionat (60% de l’1 al 12 de juliol de 2024 i 40% del 20 al 31 de gener de 2025.

Import de la matrícula

Import  del crèdit ordinari 21,73€ x 60 Crèdits 1.303,80€

Import del crèdit reconegut i/o validat

(25% de l’import ordinari)

5,44€ x 180 Crèdits 972,20€
Total 2.276,00€
Preu públic per estudi de reconeixement i/o validació 58,65€

Aquests imports són orientatius, ja que el nombre de crèdits reconeguts i/o validats pot variar en funció de cada cas i l’import del crèdit està basat en el del curs 2018-2019. Tanmateix es tracta del preu màxim que haurà de pagar un estudiant que no pugui reconèixer i/o validar cap dels 60 crèdits nous.

Seguiment del curs

L’avaluació de cada assignatura es realitzarà en el mateix semestre que estigui prevista en el calendari del pla anual de l’ESCRBCC.

En acabar el curs s’hauran d’haver aprovat els 60 crèdits per obtenir el títol.

Acreditació de la competència en llengua estrangera

La cinquena competència transversal dels ensenyaments artístics superiors, especifica que els titulats i titulades en finalitzar els estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals han de comprendre i emprar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional. Reial Decret 635/2010, de 14 de maig (BOE núm. 137 – 5.06.2010), pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Requisit per a l’expedició del títol: Resolució EDU/3779/2021, de 21 de desembre, de modificació de l’apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats  títols dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 8571 – 27.12.2021).).

Back To Top