Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

RECONEIXEMENT I VALIDACIÓ DE CRÈDITS

Reconeixement de crèdits
Mínim Màxim
Cursats en ensenyaments superiors oficials no universitaris 6 crèdits 36 crèdits
Cursats en títols propis 6 crèdits 9 crèdits
Cursats per acreditació d’experiència laboral i professional 6 crèdits 9 crèdits

 

Sol·licitud de reconeixement i validació de crèdits

S’han de pagar les taxes: 58,65 € (si tenen carnet de família numerosa o monoparental és la meitat): 29,33

TITULAR: GENERALITAT CATALUNYA ESCOLA CONSERVACIO RESTAURAC

IBAN: ES83 2100 3276 7122 0002 5962
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Fer una sol·licitud d’estudi de reconeixement i/o validació de crèdits (estudi.pdf).

Sistema de transferència i reconeixement de crèdits

La normativa aplicable en aquest apartat és el Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. També el Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, que modifica l’anterior. Pel Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior (BOE, núm. 302 – 16.12.2011), i per la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors (DOGC, núm. 6024 – 14.12.2011).

Cal tenir en compte que aquesta normativa inclou també els màsters.

Reconeixement:

A partir de la normativa anterior, entenem per reconeixement l’acceptació per part d’una Administració educativa dels crèdits que, havent estat obtinguts en ensenyaments oficials , en centres d’ensenyament artístic superior o un altre centre del EEES, són computats a efectes de l’obtenció d’un títol oficial.

Les premisses bàsiques són:

 • Els estudis reconeguts no podran superar el 60% dels crèdits del pla d’estudis del títol que es pretén cursar (en aquest cas 36 crèdits).
 • Per a les assignatures objecte del reconeixement de crèdits, es computarà la qualificació obtinguda en el centre de procedència. El reconeixement de crèdits en els quals no hi hagi qualificació no s’ha de tenir en compte a efectes de ponderació.
 • En qualsevol cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al TFM dels estudis que es trobi cursant.

Criteris Generals:

 • Els destinataris seran alumnes matriculats al màster en ensenyaments artístics de Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic a l’ESCRBCC.
 • Podran ser objecte de reconeixement, total o parcial, les pràctiques externes curriculars realitzades en el centre de procedència.

Criteris específics:

 • Els crèdits es reconeixeran tenint en compte l’adequació entre les competències i els continguts de les assignatures cursades i les previstes en el pla d’estudis que l’alumne es trobi cursant. Es considera que almenys el 80% dels continguts han de correspondre a les competències del pla d’estudis que l’alumne estigui cursant.
 • La durada dels crèdits reconeguts ha de suposar almenys el 80% de la durada dels crèdits a reconèixer.
 • Cal que es compleixin les dues condicions anteriors per tal d’atorgar el reconeixement.

Procediment:

 • L’alumne demana un estudi per al reconeixement de crèdits a la Comissió pedagògica de l’ESCRBCC. Aquesta petició s’ha de fer de manera formal amb la presentació del formulari pertinent a la secretaria de l’ESCRBCC i l’aportació de la documentació necessària (títol, certificat d’estudis, etc.)
 • El Coordinador de màster, juntament amb la Comissió pedagògica de l’ESCRBCC, realitza l’estudi i elabora un informe a partir dels criteris específics.
 • L’alumne, un cop matriculat, demana el reconeixement.
 • La direcció de l’Escola resol a partir de l’informe elaborat pel Coordinador de màster i la Comissió pedagògica.

Validació:

Segons la normativa citada anteriorment, s’entén per validació la superació de crèdits corresponents a les competències adquirides per l’alumnat mitjançant altres vies, com ara l’experiència artística o professional, l’experiència laboral o l’experiència social o bé per altres estudis no inclosos en el sistema de reconeixement i transferència de crèdits.

Les premisses bàsiques són:

 • Els estudis validats no podran superar el 15% dels crèdits del pla d’estudis del títol que es pretén cursar (en aquest cas 9 crèdits).
 • Els crèdits validats no incorporen la seva qualificació, per la qual cosa no computaran a efectes del barem de l’expedient. Aquests crèdits són computats a efectes de l’obtenció del títol oficial.
 • En qualsevol cas, no podran ser objecte de validació els crèdits corresponents al TFM dels estudis que es trobi cursant.

Criteris Generals:

 • Els destinataris seran alumnes matriculats al màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic de l’ESCRBCC.

Criteris específics per la validació d’estudis no oficials:

 • Els crèdits es validaran tenint en compte l’adequació entre les competències i els continguts dels estudis cursats i les previstes en el pla d’estudis que es trobi cursant. Concretament es considera que al menys el 80% dels continguts han de correspondre a les mateixes competències del pla d’estudis que l’alumne estigui cursant.
 • La durada dels crèdits validats ha de suposar al menys el 80% de la durada dels crèdits a validar.
 • Cal que es compleixin les dues condicions anteriors per tal d’atorgar la validació.

Criteris específics per la validació d’experiència artística, professional, laboral o social:

 • Els crèdits es validaran tenint en compte l’adequació entre les competències i els continguts adquirits a partir l’experiència de l’alumne i les previstes en el pla d’estudis que es trobi cursant. Concretament es considera que almenys el 80% dels continguts han de correspondre a les mateixes competències del pla d’estudis que l’alumne estigui cursant.
 • La durada de l’experiència dels crèdits validats ha de suposar almenys el 80% de la durada dels crèdits a validar.
 • Cal que es compleixin les dues condicions anteriors per tal d’atorgar la validació.

Procediment:

 • L’alumne demana un estudi per a la validació de crèdits a la Comissió pedagògica de l’ESCRBCC. Aquesta petició s’ha de fer de manera formal amb la presentació del formulari pertinent a la Secretaria de l’ESCRBCC i l’aportació de la documentació necessària:

– Títol o certificat d’estudis realitzats, en el cas d’experiència adquirida en estudis.

– Certificat o acreditació on consti els tipus d’activitat realitzada i la durada, en el cas d’experiència artística, professional, laboral o social.

 • El Coordinador de màster, juntament amb la Comissió pedagògica de l’ESCRBCC, realitza l’estudi i elabora un informe a partir dels criteris específics.
 • L’alumne, un cop matriculat, demana la validació.
 • La direcció de l’Escola remet l’informe elaborat pel Coordinador de màster i la Comissió pedagògica a la Direcció General d’Ensenyaments de Formació Professional Inicial i Règim Especial, que resol.

Transferència de crèdits:

Segons la normativa citada a l’inici d’aquest apartat, la transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels estudis seguits per cada estudiant, s’inclogui la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, tant en centres superiors d’ensenyaments artístics com en un altre centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior que no hagin conduit a l’obtenció d’un títol oficial.

Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en els estudis oficials, cursats en qualsevol universitat i/o centre d’ensenyament superior, tant els transferits com els reconeguts i els superats per l’obtenció del corresponent títol, seran inclosos al seu expedient acadèmic i reflectits al Suplement Europeu del Títol.

Estudis realitzats a l’estranger:

En el cas d’estudis realitzats a l’estranger, la documentació ha d’estar legalitzada i traduïda al català o al castellà per un traductor jurat.

En el cas que la qualificació que s’aporta sigui diferent a l’escala numèrica 0-10, caldrà indicar la correspondència numèrica emprada a l’escola o universitat d’origen.

Back To Top