Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

La tasca de conservació i restauració (que consisteix en l’examen, la diagnosi i l’actuació restauradora sobre béns culturals) exigeix de les persones que hi actuen professionalment una preparació acurada en atenció a la responsabilitat que implica l’actuació directa sobre objectes insubstituïbles de gran valor, i una formació completa i multidisciplinària, atesos els diversos camps que aquestes persones han d’abraçar en fer les propostes de tractament.

Per tant, la finalitat d’aquesta formació és la de preparar personal qualificat professionalment, competitiu i capaç de realitzar de forma argumentada intervencions complexes de conservació – restauració, servint-se de tota documentació i informació, a fi i efecte de desenvolupar amb la màxima eficiència l’activitat de conservació- restauració.

Objectius

Per tal de desenvolupar les capacitats necessàries per exercir les activitats de la conservació i restauració, s’hauran d’haver assolit, en acabar els estudis, els següents objectius:

  • Conèixer i valorar el significat i funció dels béns culturals relacionats amb el seu context històrico-artístic.
  • Conèixer els materials que constitueixen els béns culturals, així com els agents agressors més comuns.
  • Analitzar i valorar la teoria i les opinions sobre la restauració.
  • Adquirir un domini de les habilitats i les destreses necessàries per utilitzar amb precisió les tècniques i els procediments adequats per a un correcte treball de conservació i restauració dels béns culturals.
  • Assolir una base de coneixements legals, tècnico-pràctics i administratius relacionats amb les funcions de peritatge, dipòsit i difusió del patrimoni històric.
  • Adquirir una formació completa i multi-disciplinària per desenvolupar la capacitat de treballar, amb profit, en equips multi-disciplinars.
  • Ser capaç d’utilitzar, de forma correcta i íntegra, els diversos coneixements, criteris i habilitats adquirits durant el procés d’aprenentatge en tota intervenció sobre béns culturals.
  • Conèixer i valorar el patrimoni històric de Catalunya per tal de poder donar resposta a la protecció i conservació d’aquest patrimoni.
Back To Top