Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Màster en ensenyaments artístics de Conservació Preventiva de Béns Culturals Mobles i Immobles (1a edició)

Títol oficial

Màster publicat al BOE núm. 145, de 19 de juny de 2023, pàg. 86647 (Ordre 2023).

El Màster Oficial en Conservació Preventiva de Béns Culturals Mobles i Immobles és pioner en l’Espai Europeu d’Educació Superior en el desenvolupament del camp de la conservació preventiva en el sentit que abasta tant l’actuació en tots els béns culturals mobles i també als inscrits als immobles, i dona resposta a la necessitat de formació en aquesta disciplina per als conservadors-restauradors del patrimoni cultural, no solament en la vessant tècnica i professionalitzadora, sinó que obre una via per als estudiants que volen seguir una línia d’iniciació a la recerca en l’estudi dels mecanismes de degradació del patrimoni.

Es planteja amb un caràcter semipresencial per a facilitar, en primer lloc, l’accés d’estudiants d’un marc geogràfic ampli, i en segon lloc, per a aquells que volen compaginar estudis i activitat laboral.

Permetrà completar la formació específica de cinc anys (equivalent a nivell 7 del MEC) dels actuals graduats en Conservació-Restauració, formant professionals competents i capacitats en un dels camps emergents dins la disciplina de la Conservació-Restauració de Béns Culturals com és la Conservació Preventiva, no solament en l’àmbit de museus i col·leccions sinó fent-ho extensible a les matèries que avui dia no es veuen representades en les ofertes formatives actuals com són el patrimoni moble adscrit a l’immoble i els jaciments arqueològics.

L’aprenentatge inclou la realització de pràctiques de conservació preventiva en institucions que conserven patrimoni de diferents tipologies, per tal que s’adaptin a les preferències i especialitat de cada alumne, i sota la tutela de professionals especialitzats que proporcionaran el material per al treball final del màster.

Es pretén que el titulat sigui capaç de fer propostes de Conservació Preventiva amb garanties sobre el patrimoni, de cara a assegurar-ne la seva conservació i preservació en benefici de les generacions presents i futures.

Back To Top