Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 – 16.07.2009) determina a l’article 11 del títol II que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.

La cinquena competència transversal dels ensenyaments artístics superiors, especifica que els titulats i titulades, en finalitzar els estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals han de comprendre i emprar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional [Reial Decret 635/2010, de 14 de maig (BOE núm. 137 – 05.06.2010), pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals].

Requisit per a l’expedició del títol: Resolució EDU/3779/2021, de 21 de desembre, de modificació de l’apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener , de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats  títols dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 8571 – 27.12.2021).

Back To Top