La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 – 16.07.2009) determina a l’article 11 del títol II que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.

La cinquena competència transversal dels ensenyaments artístics superiors, especifica que els titulats i titulades, en finalitzar els estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals han de comprendre i emprar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional [Reial Decret 635/2010, de 14 de maig (BOE núm. 137 – 05.06.2010), pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals].

L’alumne que iniciï els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2018-2019 i posteriors, per poder sol·licitar el Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, ha de presentar un certificat que indiqui específicament el nivell de competència lingüística assolida corresponent al Marc Europeu Comú de Referència, que ha de ser com a mínim l’equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Comitè d’Educació del Consell d’Europa, segons la RESOLUCIÓ ENS/1391/2018, de 19 de juny (DOGC núm. 7651 – 27.6.2018) , de modificació de l’apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener (DOGC núm. 7042 – 21.1.2016), de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors

L’estudiant ha d’acreditar la competència lingüística equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), mitjançant un títol, diploma o certificat, expedit per una institució o universitat competent, que acrediti la competència lingüística d’acord amb el MECR, segons la RESOLUCIÓ EDU/1714/2021, de 3 de juny  (DOGC núm. 8429 – 9.6.2021), d’actualització de títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.