Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

TITULACIÓ

Els/les alumnes que superin aquests estudis obtindran el Títol de Màster en Ensenyaments Artístics en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.

MARC NORMATIU

Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, preveu en el seu article 13 el procediment d’ homologació dels plans d’estudis del títol de Màster dels ensenyaments artístics superiors, modificat en els seus apartats 3, 5, 7 i 8 acord amb el Reial Decret 21/2015, de 23 de gener (RD2009.pdf).

Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (RD2014.pdf).

Homologació del pla d’estudis del Títol de Màster en Ensenyaments Artístics en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic a l’ESCRBCC  per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional  el 31 d juliol de 2018 (Homologació2018.pdf).

Ordre EFP/982/2018, de 20 de setembre, per la qual s’homologa el pla d’estudis del títol de Màster en Ensenyaments Artístics en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic de l’Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (Ordre2018.pdf).

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre, per la qual s’implanta un determinat ensenyament en el centre educatiu públic Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, de Barcelona, publicada al DOGC núm. 7741 – 6.11.2018 (Resolució2018.pdf).

QUALITAT

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya) ha verificat el Títol de Màster en Ensenyaments Artístics de Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic que s’imparteix a l’ESCRBCC. Per dur a terme aquesta avaluació, AQU Catalunya aplica el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols.

Memòria per a la Verificació del Títol de Màster (veure.pdf)

Informe final de l’Avaluació de la sol·licitud de Verificació de Titulació Oficial (veure.pdf)

Back To Top