Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

TITULACIÓ

Els/les alumnes que superin aquests estudis obtindran el Títol de Màster en Ensenyaments Artístics en Conservació Preventiva de Béns Culturals Mobles i Immobles, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior, equivalent a la vegada al nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions.

MARC NORMATIU

Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, (i la seva modificació en la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre de 2014 per la millora de la qualitat educativa),  que preveu en el seu article 13 el procediment d’homologació dels plans d’estudis del títol de Màster dels ensenyaments artístics superiors, modificat en els seus apartats 3, 5, 7 i 8 d’acord amb el Reial Decret 21/2015, de 23 de gener pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors (RD2009.pdf)(RD2015.pdf).

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel que s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics (LLO2020.pdf).

Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (RD2014.pdf).

RESOLUCIÓ EDU/3726/2021, de 15 de desembre, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics superiors conduents al títol de màster en ensenyaments artístics i als títols superiors de màster propis en els centres de titularitat de la Generalitat i del sector públic de la Generalitat (R2021.pdf).

Ordre EFP/633/2023, de 8 de juny, per la qual s’homologa el pla d’estudis del títol de Máster en Ensenyaments Artístics en Conservació Preventiva de Béns Culturals Mobles i Immobles de la l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (Ordre2023.pdf).

QUALITAT

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya) ha verificat el Títol de Màster en Ensenyaments Artístics en Conservació Preventiva de Béns Culturals Mobles i Immobles que s’imparteix a l’ESCRBCC. Per dur a terme aquesta avaluació, AQU Catalunya aplica el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols.

– Informe final AQU d’Avaluació de la sol·licitud de Verificació de Titulació Oficial (veure.pdf).

– Informe favorable del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (11-04-2023) (veure.pdf).

– Memòria per a la Verificació del Títol de Màster (veure.pdf).

Back To Top