La guia docent és un instrument al servei de l’estudiant on es mostra tota la informació relativa a l’organització i planificació de les assignatures al llarg del curs. Constitueix una eina bàsica amb informació detallada sobre les competències i els resultats d’aprenentatge, sobre els principals blocs temàtics i activitats temporalitzades, així com el sistema d’avaluació.

Les dues àrees de l’ESCRBCC supervisen i actualitzen anualment la guia docent de les assignatures que els hi correspon, i el centre l’aprova i lliura al Departament d’Ensenyament.

La guia docent és, a més, un instrument de transparència, fàcilment comprensible i comparable, entre les diferents institucions d’ensenyament superior en el camí cap a la convergència.