Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Les sol·licituds de reconeixement validació i transferència de crèdits, les ha de cursar la persona interessada a partir de la consulta amb la Prefectura d’Estudis de l’Escola.

NORMATIVA:

Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors (DOGC, núm. 6024 – 14.12.2011) (DOGC ENS 2869-2011. pdf) (DOGC ENS 27-2016.pdf).

Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior (BOE, núm. 302 – 16.12.2011) (BOE 2011-19597.pdf).

INFORMACIÓ GENERAL

Criteris generals

Aquests criteris s’han elaborat en base a l’article 10 del Reial Decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals (BOE, núm. 137, 5.06.2010).

També segons la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors. (DOGC 60024 – 14.12.2011).

I també segons el Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior (BOE, núm. 302, 16.12.2011)

Conforme a aquesta norma, a l’inici de cada curs l’ESCRBCC informa a l’alumnat del procediment relacionat amb el reconeixement, la validació i la transferència de crèdits, de forma general en la guia de l’estudiant i en la plana web de l’Escola, i de forma més concreta mitjançant xerrades informatives a l’inici de l’obertura de cada procés. El/la Cap d’Estudis és l’encarregat/da de resoldre totes les peticions aplicant la legislació vigent i els informes elaborats per la Comissió Pedagògica. En tots els casos, el primer pas per part de l’alumne/a és una entrevista personal amb el/la Cap d’Estudis per tal d’analitzar les possibles assignatures que poden ser motiu de reconeixement, validació o transferència, informar-se de la documentació que és requerirà i els terminis del procés.

Un cop ha finalitzat el termini de presentació de documents, la Prefectura d’Estudis, a partir dels informes previs elaborats per la Comissió Pedagògica, elabora un informe de l’estudi, a partir de la qual, en els casos de Reconeixement, resoldrà directament la Direcció de l’Escola i en els casos de validació, a partir dels informes previs elaborats per la Comissió pedagògica, el Director de l’ESCRBCC remet les peticions de cada alumne/a i els certificats acadèmics dels estudis cursats, i proposa les validacions que creu justificades a la Direcció General d’Ensenyaments de Formació Professional Inicial i Règim Especial, que resol.

El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions serà de tres mesos a partir del dia següent a l’entrada de la sol·licitud en el registre.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa a l’interessat, s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

Contra aquestes resolucions, els estudiants poden interposar recurs davant el Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Quan s’ha concedit al reconeixement o la validació d’una assignatura, previ pagament de la mateixa, es fa constar en l’expedient acadèmic de l’alumne/a i s’incorpora el document de resolució a la carpeta de l’expedient.

D’altra banda, pel que fa a l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris, cal indicar que se n’encarrega també el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a partir del reial decret 1388/2008 d’1 d’agost) i del decret 238/2008, de 2 de desembre (DOGC, núm. 5214- 12/09/2008 i DOGC, núm. 5272 – 04/12/2008). La normativa aplicable es pot trobar a la pàgina web principal del Departament d’Ensenyament a l’apartat: convalidació i homologació de títols estrangers. La sol·licitud i gestió de la documentació corre a càrrec de l’estudiant.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Concepte:

S’entén per reconeixement de crèdits, l’acceptació per part del Departament d’Ensenyament, del crèdits obtinguts en ensenyaments oficials dins l’espai Europeu d’Educació Superior, que són computats a efectes de l’obtenció del títol oficial.

Abast:

Ensenyaments de Grau i Màster.

No es podrà reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau o fi de màster.

Qualificació:

 1. Per al reconeixement es computarà la qualificació obtinguda en el centre de procedència.
 2. Si no hi ha qualificació no es tindrà en compte a efectes de ponderació.

1. Reconeixement dels estudis pertanyents a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

La relació entre Graus en Conservació i Restauració de Béns Culturals i les rames de coneixement d’ensenyaments universitaris de grau a efectes d’aplicació del mínim garantit de crèdits reconeguts es proposa que siguin els següents:

Ensenyaments Universitaris de Grau Ensenyaments Artístics Superiors
Arts i humanitats Conservació i Restauració de Béns Culturals
Ciències Conservació i Restauració de Béns Culturals
Enginyeria i Arquitectura Conservació i Restauració de Béns Culturals

 

S’estableix un mínim de crèdits ECTS de reconeixement garantit entre titulacions relacionades. En aquest cas, s’estableix que entre els ensenyaments universitaris de grau de la taula anterior i els ensenyaments superiors de conservació i restauració, el reconeixement serà d’un mínim de 30 crèdits (Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. BOE núm. 302, 16.12.2011).

2. Reconeixement dels estudis LOGSE o anteriors.

A l’ESCRBCC, podem trobar un nombre important d’alumnes procedents d’estudis de LOGSE. Normalment es tracta d’alumnes amb diplomatures o llicenciatures de diferents disciplines (Història de l’Art, Física i Química, Ciències de la Comunicació…), amb la qual cosa, és molt difícil establir una taula d’equivalències precisa i acurada que contempli totes les casuístiques.

Per això es proposen uns criteris generals a partir dels quals caldrà tractar cada cas de forma individualitzada, però sempre es tindran en compte els criteris bàsics de reconeixement de crèdits establerts.

3. Reconeixement del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o equivalent.

Tal com consta a l’article 10 del Reial Decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals (BOE, núm. 137, 5.06.2010), les Administracions educatives reconeixeran als que tinguin el Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, crèdits corresponents a les matèries de formació bàsica i de formació especialitzada quan l’especialitat del títol estigui directament relacionada amb les competències específiques de l’especialitat que es cursa.

Donat que és molt difícil establir una taula d’equivalències precisa i acurada que contempli totes les casuístiques, es proposen uns criteris generals a partir dels quals caldrà tractar cada cas de forma individualitzada, però sempre es tindran en compte els criteris bàsics de reconeixement de crèdits establerts.

CRITERIS GENERALS:

 1.  Els destinataris seran alumnes matriculats a l’ESCRBCC
 2. El reconeixement s’aplica al Grau i al Màster.
 3. No podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents a treballs de fi de grau o fi de màster dels estudis que l’alumne es trobi cursant.
 4. Per a les assignatures objecte de reconeixement es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència. Els crèdits que no tinguin qualificació no es tindran en compte a efectes de ponderació.
 5. Podran ser objecte de reconeixement, total o parcial, les pràctiques externes curriculars realitzades en el centre de procedència.
 6. Es reconeixerà fins un 60% màxim del total de crèdits de la titulació que s’està cursant. (144 crèdits)

CRITERIS ESPECÍFICS:

 1. L’alumne/a haurà d’aportar el títol obtingut amb altres estudis i/o la certificació acadèmica de les assignatures cursades, a més de la relació detallada dels continguts d’aquestes assignatures.
 2. Els crèdits es reconeixeran tenint en compte l’adequació entre les competències i els continguts de les assignatures cursades i les previstes en el pla d’estudis que l’alumne es trobi cursant. Concretament es considera que al menys el 80% dels continguts han de correspondre a les mateixes competències del pla d’estudis que l’alumne estigui cursant.
 3. La durada dels crèdits reconeguts ha de suposar al menys el 80% de la durada dels crèdits a reconèixer.
 4. Cal que es compleixin les dues condicions anteriors per tal d’atorgar el reconeixement.
 5. En el cas de trasllat d’expedient entre comunitats autònomes per a continuar els mateixos estudis, es reconeixerà la totalitat dels crèdits.
 6. Quan s’accedeixi a una nova especialitat del mateix títol es reconeixerà la totalitat dels crèdits obtinguts corresponents a les matèries de formació bàsica.

PROCEDIMENT:

 1. L’alumne/a demana un estudi per al reconeixement i/o validació de crèdits a la Comissió Pedagògica de l’ESCRBCC. Aquesta petició s’ha de fer de manera formal amb la presentació del formulari pertinent (estudi.pdf) a la secretaria de l’ESCRBCC i l’aportació de la documentació necessària (títol, certificat d’estudis, etc).
 2. La comissió pedagògica realitza l’estudi a partir dels criteris específics del qual, la prefectura d’estudis n’estén un informe que es lliura a l’alumne/a.
 3. L’alumne, un cop matriculat, demana el reconeixement.
 4. La direcció de l’Escola resol a partir de l’informe-proposta elaborat per la Comissió Pedagògica.
 5. El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions serà de tres mesos a partir del dia següent a l’entrada de la sol•licitud en el registre.
 6. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa a l’interessat/da, s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

4. Reconeixement per a la participació en activitats

L’article 10.3 del Reial Decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments superiors en Conservació i Restauració de Béns Culturals (BOE 137 – 5.06.2010) indica que els estudiants podran obtenir un reconeixement de fins a 6 crèdits ECTS per la participació en activitats culturals, artístiques, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Amb aquesta finalitat s’estableix el següent reconeixement de crèdits a l’ESCRBCC:

Representació estudiantil

Activitat Núm crèdits Concepte
Membre del Consell Escolar de l’ESCRBCC 1

per curs acadèmic

Delegat/da de curs de l’ESCRBCC 1

per curs acadèmic

 

Altres activitats

Activitat Núm crèdits Concepte
Membre de la junta de l’ACARC 1

per curs acadèmic

Assistent de la biblioteca de l’ESCRBCC (crèdits biblioteca) 6

per curs acadèmic

Membre del consell de redacció de la revista Unicum 2

per curs acadèmic

Traducció d’un article de la revista Unicum 1 per article traduït
Col·laboració al web de la revista Unicum 2 per curs acadèmic

 

L’adjudicació dels crèdits estarà subjecta al compliment de les tasques corresponents. Si s’escau, el grau de compliment de les tasques serà avaluat per la comissió pedagògica i/o l’equip directiu de l’ESCRBCC.

Així mateix, es pot obtenir reconeixement acadèmic de crèdits per la participació en d’altres activitats culturals, artístiques, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació organitzades per l’ESCRBCC o d’àmbit extern a l’escola.

Aquesta normativa de reconeixement de crèdits ha estat aprovada pel Claustre de l’ESCRBCC en sessió del dia 10 de novembre de 2011 i pel Consell Escolar de l’ESCRBCC en sessió del dia 1 de desembre de 2011.

Criteris Generals:

 1. Els destinataris seran alumnes matriculats a l’ESCRBCC
 2. No podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents a treballs de fi de grau o fi de màster dels estudis que l’alumne es trobi cursant.
 3. Tots aquests crèdits no es qualifiquen numèricament ni computen a efectes del còmput de la mitjana de l’expedient acadèmic.

Criteris específics:

 1. Els crèdits s’adjudicaran segons el criteri de la comissió pedagògica i/o l’equip directiu de l’ESCRBCC.
 2. Es reconeixerà fins un màxim de 6 crèdits del total dels estudis que l’alumne estigui cursant.

Procediment:

 1. L’alumne, un cop matriculat, demana el reconeixement.
 2. La direcció de l’Escola resol a partir de l’informe que facilita a la secretaria de l’Escola el/la responsable de cada àrea.

VALIDACIÓ DE CRÈDITS

Concepte

S’entén per validació la superació de crèdits corresponents a les competències adquirides per l’alumnat mitjançant vies, com:

 • Bloc 1: Experiència laboral.
 • Bloc 2: Experiència artística o professional.
 • Bloc 3: Experiència adquirida per altres estudis no inclosos en el sistema de reconeixement i transferència de crèdits.

Criteris Generals

 1. Els destinataris seran alumnes matriculats a l’ESCRBCC.
 2. El reconeixement s’aplica al Títol Superior i al Màster.
 3. No podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents a treballs de fi de grau o fi de màster dels estudis que l’alumne es trobi cursant.
 4.  Els crèdits validats no podran ser superiors al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis que l’alumne estigui cursant. (36 crèdits)
 5.  Els crèdits validats no incorporen la seva qualificació i per tant no computen a efectes de baremació de l’expedient.

Criteris específics

Veure el document de validació (Annex 3 Criteris validació modificats).

Procediment

 1. L’alumne/a (prèvia consulta amb la prefectura d’estudis) demana un estudi per a la validació/reconeixement de crèdits a la Comissió Pedagògica de l’ESCRBCC. Aquesta petició s’ha de fer de manera formal amb la presentació del formulari pertinent a la secretaria de l’ESCRBCC i l’aportació de la documentació necessària segons els criteris específics de cada bloc.
 2. La comissió pedagògica realitza l’estudi a partir del qual la prefectura d’estudis elabora un informe que es lliura a l’estudiant.
 3. L’alumne, un cop matriculat, demana formalment la validació.
 4.  La direcció de l’Escola remet la petició a la Direcció General d’Ensenyaments de Formació Professional Inicial i Règim Especial, que resol.

Calendari

El Departament d’Ensenyament ha establert dos períodes per cada curs per tal que els alumnes puguin realitzar la petició de validacions:

 1. Anterior al primer semestre de curs.
 2. Anterior al segon semestre de curs.

Veure calendari validació

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

La transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels estudis seguits per cada estudiant, s’inclogui la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, tant en centres superiors d’ensenyaments artístics com en un altre centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior que no hagin conduit a l’obtenció d’un títol oficial.

Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en els estudis oficials, cursats en qualsevol universitat i/o centre d’ensenyament superior, tant els transferits com els reconeguts i els superats per l’obtenció del corresponent títol, seran inclosos al seu expedient acadèmic i reflectits al Suplement Europeu del Títol.

Procediment

Caldrà fer una petició a la secretaria de l’ESCRBCC i l’aportació de la documentació pertinent: certificat acadèmic oficial dels estudis cursats amb anterioritat en centres superiors d’ensenyament o en un altre centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que no hagin conduit a l’obtenció d’un títol oficial.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS INTERCANVIS ERASMUS

L’ESCRBCC ha elaborat unes normes bàsiques per ordenar de manera general i servir d’informació en el procés de reconeixement acadèmic dels estudis i les pràctiques realitzades a l’estranger pels alumnes de l’ESCRBCC dins dels acords Erasmus.

Document en català
Document en castellà

Back To Top