A principis de juliol de 2022 AQU Catalunya ha publicat els resultats de l’enquesta de satisfacció de les persones que han obtingut el títol de grau o de màster en els ensenyaments artístics superiors (EAS) durant els cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.

Pel que fa a l’ESCRBCC, hi han participat 68 persones titulades en el Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals (un 53,5% de tots els graduats) i 9 persones titulades en el Màster en EA en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic (un 69,2%).

Estem molt contents amb els resultats obtinguts, ja que el Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals obté la valoració més alta de totes les titulacions, situant-se sempre per sobre de la mitjana. A més, un 83,8 % dels graduats i graduades tornaria a estudiar la mateixa titulació i un 88,2 % repetiria tornar a cursar-la a l’ESCRBCC.

Volem agrair a tota la comunitat educativa: professorat, alumnat i membres del PAS la dedicació i esforç per consolidar un projecte educatiu del qual n’estem molt orgullosos i orgulloses.

https://www.aqu.cat/Estudis/Enquestes-i-estudis-tematics/Satisfaccio-dels-titulats-recents/Satisfaccio-de-les-persones-titulades-recents-en-estudis-artistics-superiors-EAS-2019-2021