ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS

Podeu consultar tota la informació a la Memòria per a la Verificació del Títol Oficial (pàg. 23)

Places del Màster: 15

Perfil d’ingrés, capacitats, coneixements i interessos:

Els objectius del màster requereixen que els possibles candidats tinguin una formació prèvia suficient en l’àmbit de la conservació i restauració de béns culturals equivalents al nivell 2 del MECES.

Aquesta formació garanteix l’acompliment de les directrius que marca el Reial Decret que estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior en què es defineix els estudis de màster com aquells que permeten “l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional”, MECES (RD2014.pdf).

Així mateix, es valorarà la possessió de coneixements de fotografia per part dels candidats, i especialment coneixements de conservació i restauració, que responguin a interessos personals dels candidats en la seva dedicació o investigació en aquest camp.

El perfil d’ingrés recomanat és, doncs, el que demostri una formació prèvia i específica en l’àmbit de la conservació i restauració del patrimoni i en especial de la fotografia.

Requisits d’accés, criteris d’admissió i/o proves d’accés especials:

Estar en possessió d’un dels títols següents:

– Títol universitari oficial espanyol.

– Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficials.

– Títol aliè a l’EEES. En aquest cas serà necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (per part de l’ESCRBCC) que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. Caldrà tenir en compte en aquest cas que l’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics d’accés

Les titulacions que donen accés al màster són:

– Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals expedit per una Escola Superior espanyola.

– Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals expedit per una Universitat espanyola.

– Llicenciatura en Belles Arts, especialitat o itinerari en Conservació i Restauració.

– Títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals equivalent a Diplomatura universitària, expedit per una Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (3 anys acadèmics).

– Llicenciatures o titulacions superiors específiques en conservació i restauració de béns culturals europees, o d’altres països no europeus.

Cal el coneixement d’idiomes, com a mínim, en el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Comitè d’Educació del Consell d’Europa, per facilitar a l’estudiant la realització de pràctiques a l’estranger.

Criteris d’admissió

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord amb els següents criteris:

1- Especial adequació del programa d’estudis de la titulació d’accés al perfil d’ingrés: 4 punts. 2- Expedient acadèmic dels estudis que donen accés al programa: màxim 2 punts.

3- Mèrits acadèmics: altres titulacions no requerides per a l’accés al màster i/o formació relacionada amb la conservació i restauració de béns culturals: màxim 1 punt.

3.1.-Altres estudis no oficials. Cursos duts a terme, totalment relacionats amb els del programa, que no comporten l’obtenció d’un títol amb valor acadèmic. Variable quantitativa: per cada 60 hores de formació 0,1 punts.

4- Experiència professional i/o investigadora relacionada amb la conservació i restauració del patrimoni fotogràfic: màxim 1 punt.

5- Coneixements d’idiomes: màxim 1 punt

Acreditació del domini d’una llengua estrangera a més de la requerida per ingressar al màster, dins del Marc Comú Europeu de Referència (Resolució ENS/1477/2015 de 25 de juny – DOGC núm. 6905, 03/07/2015): Anglès, francès, alemany i italià.

Els estudiants estrangers han d’acreditar un coneixement de castellà, equivalent al nivell B2 del Marc Comú de Referència (MCER). La Comissió del màster pot convocar aquests alumnes per comprovar la seva capacitat de comprensió i expressió en castellà. Si la comissió ho considera necessari, pot aconsellar als estudiants amb dificultats de comprensió que cursin complements formatius per millorar les competències en aquesta llengua.

6- Currículum vitae acompanyat d’una carta de motivació: màxim 1 punt.

 

Òrgan d’admissió

La Comissió de màster de l’ESCRBCC serà l’encarregada de l’adjudicació de les places, d’acord amb els criteris de selecció descrits anteriorment (La composició de la comissió es descriu a l’apartat 5.1.3.).

Podeu consultar els barems d’aquests criteris a la Memòria per a la Verificació del Títol Oficial (4.2. Requisits d’accés, criteris d’admissió i/o proves d’accés especials)