Per iniciar els estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals, cal seguir els tràmits següents:

 1. Efectuar la inscripció a la prova d’accés a la secretaria del centre, durant els dies i mesos establerts (generalment durant el mes de maig, i si hi ha convocatòria de setembre, durant la primera setmana de setembre).
 2. Realitzar la prova d’accés (generalment a mitjans de juny, i si hi ha convocatòria de setembre, durant la segona setmana de setembre).

Superada la prova d’accés, s’ha de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre, en el termini i hores indicats en el tauler de comunicacions del centre i a la web.

CONVOCATÒRIA JUNY

DATES POSPOSADES FINS A REPRENDRE LES ACTIVITATS DOCENTS PRESENCIALS

 • Curs 2020-2021: dilluns 15 de juny de 2020
 • Inscripcions a les proves: Els dilluns i dimecres a la Secretaria de l’ESCRBCC del 4 al 28 de maig de 2020.
 • Oferta de places: 40 places

PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS A CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

Parts i exercicis

Les proves són comunes a totes les especialitats i tenen dues parts, A i B. Cada part computa el 50% de la qualificació final.

La part A té 2 exercicis. La part B té 2 exercicis. Cal superar ambdues parts de la prova.

EXERCICIS DE LA PART A

Exercici A-1

a) Té com a objectiu comprovar els coneixements humanístics i/o científics de la persona aspirant, en les matèries d’Història, Història de l’art, Biologia i Física i química.

b) La persona aspirant haurà de seleccionar dues de les quatre matèries esmentades i desenvolupar per escrit, de cada matèria seleccionada, un tema d’entre quatre que li seran proposats per la comissió avaluadora (veure Temari matèries.pdf).

c) La durada màxima d’aquest exercici és de dues hores.

d) Criteris d’avaluació.

En la matèria d’Història, es valorarà el grau de coneixement dels esdeveniments i processos històrics més significatius, així com la seva evolució des dels orígens fins a l’actualitat.

En la matèria d’Història de l’art, es valorarà el grau de coneixement de les característiques dels diferents períodes històrics de la producció artística, així com la seva evolució des dels orígens fins a l’actualitat.

En la matèria de Biologia, es valorarà el grau de coneixement dels continguts bàsics dels éssers vius que giren entorn de tres eixos: unitat a nivell molecular i cel·lular, diversitat d’organismes i unitat a nivell de biosfera.

En la matèria de Física i química, es valorarà el grau de coneixement dels principals fets, principis, lleis i teories relatives als fenòmens físics i a l’estructura de la matèria i els seus canvis químics.

e) Ponderació. Computarà el 50% de la nota de la part A.

Exercici A-2

a) Té com a objectiu comprovar la capacitat de comprensió, d’anàlisi i deducció en l’àmbit patrimonial o en l’àmbit científic.

b) Realització d’un comentari de text: un comentari de text relacionat amb el patrimoni artístic i cultural (exemple Comentari Patrimoni), o de divulgació científica (exemple Comentari Científic).

c) El temps que disposa la persona aspirant per a la realització del comentari de text és d’una hora.

d) Es valorarà la possessió de la capacitat de comprensió de textos amb la identificació de les idees principals, la síntesi i l’esquematització, així com la interpretació de les idees dels textos, tant en l’àmbit patrimonial com científic. Es valorarà també la capacitat de redacció i la maduresa.

e) Ponderació. Computarà el 50% de la nota de la part A.

Les persones que han realitzat i superat la fase general obligatòria a les proves d’accés a la universitat queden exemptes de realitzar l’exercici 1 de l’apartat A, i les persones que han realitzat i superat la fase específica de modalitat a les proves d’accés a la universitat, queden exemptes de realitzar l’exercici 2 de l’apartat A de la prova específica d’accés i es reconeixen les qualificacions obtingudes a efectes de ponderació de nota final.

EXERCICIS DE LA PART B

Exercici B-1

a) Té com a objectiu comprovar les capacitats plàstiques gràfiques de la persona aspirant.

b) Realització d’un dibuix de caràcter objectiu a partir d’un model real o imatge (veure exemple).

c) El temps que disposa la persona aspirant per a la realització de la proves és de tres hores.

d) Es valorarà la capacitat en l’observació, l’anàlisi i la representació objectiva de la forma, a partir dels procediments i les tècniques plàstiques i gràfiques. Es valorarà també la fidelitat en la representació, la qualitat del grafisme i la precisió i acabament del treball.

e) Ponderació. Computarà el 50% de la nota de la part B.

Exercici B-2

a) Té com a objectiu comprovar les capacitats plàstiques relatives al color de la persona aspirant.

b) Realització d’un treball relacionat amb la representació del color (veure exemple).

c) El temps que disposa la persona aspirant per a la realització de la proves és de dues hores.

d) Es valorarà la capacitat per copiar amb fidelitat i pulcritud, tons i valors cromàtics a partir de models i/o imatges. Es valorarà també la idoneïtat de les tècniques emprades i el grau de comprensió dels tons, valors i qualitat del color material.

e) Ponderació. Computarà el 50% de la nota de la part B.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS PER ALS ASPIRANTS AMB TÍTOL DE BATXILLERAT O EQUIVALENT

DOCUMENTS I REQUISITS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

 • Sol·licitud degudament complimentada
 • Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
 • Fotocòpia compulsada del títol de batxillerat o resguard acreditatiu d’haver-lo sol·licitat
 • Pagament de la taxa per a la prova d’accés

Només si escau:

 • Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa
 • Fotocòpia compulsada de les qualificacions de les PAU

INSCRIPCIÓ A LES PLACES DE RESERVA D’ACCÉS DIRECTE (2 places per grup)

DOCUMENTS I REQUISITS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

 • Sol·licitud degudament complimentada
 • Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
 • Fotocòpia compulsada del document que acrediti els estudis que donen dret a efectuar la inscripció:
  • Títol de Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny (amb la nota final obtinguda en el cicle superior)
  • Títol de Graduat en Arts Aplicades (amb la nota final obtinguda en la revàlida)

PROVA D’ACCÉS PER ALS ASPIRANTS SENSE REQUISITS (MÉS DE 18 ANYS): veure resolució

En cas d’haver de formalitzar la inscripció a distància (per correu o fax), cal posar-se en contacte amb la Secretaria de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.


*

**