ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS

Podeu consultar tota la informació a la Memòria per a la Verificació del Títol Oficial (pàg. 21)

Perfil d’ingrés, capacitats, coneixements i interessos:

Els objectius del màster requereixen que els possibles candidats tinguin una formació prèvia suficient en l’àmbit de la conservació i restauració de béns culturals equivalents al nivell 2 del MECES.

Aquesta formació garanteix l’acompliment de les directrius que marca el Reial Decret que estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior en què es defineix els estudis de màster com aquells que permeten “l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional”, MECES (RD2014.pdf).

Així mateix, es valorarà la possessió de coneixements de fotografia per part dels candidats, i especialment coneixements de conservació i restauració, que responguin a interessos personals dels candidats en la seva dedicació o investigació en aquest camp.

El perfil d’ingrés recomanat és, doncs, el que demostri una formació prèvia i específica en l’àmbit de la conservació i restauració del patrimoni i en especial de la fotografia.

Requisits d’accés, criteris d’admissió i/o proves d’accés especials:

Estar en possessió d’un dels títols següents:

– Títol universitari oficial espanyol.

– Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficials.

– Títol aliè a l’EEES. En aquest cas serà necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (per part de l’ESCRBCC) que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. Caldrà tenir en compte en aquest cas que l’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics d’accés

Les titulacions que donen accés al màster són:

– Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals expedit per una Escola Superior espanyola.

– Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals expedit per una Universitat espanyola.

– Llicenciatura en Belles Arts, especialitat o itinerari en Conservació i Restauració.

– Títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals equivalent a Diplomatura universitària, expedit per una Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (3 anys acadèmics), més una llicenciatura o grau o títol equivalent relacionat amb alguna disciplina vinculada a les matèries impartides en el títol superior o grau en conservació i restauració de béns culturals, preferentment en Belles Arts, Història, Història de l’Art, Biologia, Física o Química.

– Llicenciatures o titulacions superiors específiques en conservació i restauració de béns culturals europees, o d’altres països no europeus.

Cal el coneixement d’idiomes, com a mínim, en el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Comitè d’Educació del Consell d’Europa, per facilitar a l’estudiant la realització de pràctiques a l’estranger.