Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic (60 crèdits ECTS)

Durant el curs 2015-2016, l’ESCRBCC va redactar una memòria de verificació d’un màster en conservació i restauració de patrimoni fotogràfic. Aquesta memòria es va lliurar a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) l’octubre de 2016. L’informe favorable d’avaluació de l’AQU es va rebre el 27.04.2017. Actualment està pendent que el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas doni l’aprovació definitiva.