Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic (60 crèdits ECTS)

Durant el curs 2015-2016, l’ESCRBCC va redactar una memòria de verificació d’un màster en conservació i restauració de patrimoni fotogràfic. Aquesta memòria es va lliurar a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) l’octubre de 2016. L’informe favorable d’avaluació de l’AQU es va rebre el 27 d’abril de 2017. A continuació es va lliurar al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el qual va emetre un informe favorable el 26 de juliol de 2018.

Finalment, el pla d’estudis del màster en conservació i restauració de patrimoni fotogràfic fou homologat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional el 31 de juliol de 2018.

Actualment, s’està treballant per poder-lo impartir.